Regulamin

Regulamin korzystania z portalu

Znajdzlektora.pl

 

§ 1

Definicje

Regulamin określa zasady użytkowania i korzystania z portalu znajdzlektora.pl. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Właścicielu portalu – rozumie się przez to EMBI Doradztwo Prawne Marcin Baranowski z siedzibą w Warszawie, ul. Ciechocińska 10, 02-924 Warszawa NIP: 5213557410, REGON 360175829

2) Portalu – rozumie się przez to portal internetowy, prowadzony i zarządzany przez Właściciela portalu w domenie www.znajdzlektora.pl, za pośrednictwem którego Właściciel portalu umożliwia Kursantom dodawanie ogłoszenia o chęci podjęcia nauki wybranego przez  siebie języka obcego i preferencjach oraz oczekiwaniach w tym zakresie, otrzymanie przez lektorów i szkoły językowe informacji o dodanym ogłoszeniu oraz złożenie oferty przez lektorów i szkoły językowe osobie fizycznej w celu pozyskania klienta

3) Lektorze – rozumie się przez to osobę fizyczną która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, posiadającą odpowiednie umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć z nauki języka na deklarowanym poziomie

4) Szkole językowej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawna, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której na mocy odrębnych przepisów przyznana jest osobowość prawna,  świadczącą usługi w postaci nauczania języka/języków obcy w sposób zorganizowany i ciągły osobiście lub za pośrednictwem lektorów z którymi pozostaje w stosunku zlecenia, umowy o pracę lub

5) Kursancie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu w celu dodania ogłoszenia o chęci podjęcia nauki wybranego przez siebie języka obcego, Za zgodą przedstawiciela ustawowego Kursantem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat albo osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

6) Użytkowniku – rozumie się przez to Lektora, Szkołę językową, Kursanta

7) Koncie Użytkownika – rozumie się przez to indywidualne i powiązane z loginem Użytkownika konto, umożliwiające korzystanie z Portalu,   

8)  Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Portalu.

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Usługi świadczone przez Właściciela portalu na rzecz Użytkowników polegają na:

1)     umożliwieniu Kursantowi dodania ogłoszenia w Portalu, na podstawie którego określi język obcy, którego naukę chce podjąć, a także pozostałe preferencje związane z jego nauką jak terminy, godziny, cena itp.,

2)     umożliwieniu Lektorom i Szkołom językowym otrzymania informacji za pośrednictwem e-mail/telefonu/Konta Użytkownika o dodanym ogłoszeniu,

3)     zapewnieniu możliwości pozyskania przez Lektora lub Szkołę językową danych kontaktowych Kursanta celem złożenia jej oferty na nauczanie języka obcego;

2. Portal umożliwia dodawanie ogłoszeń i składanie ofert na naukę dowolnego języka. Właściciel portalu udostępnia Użytkownikom zasoby Portalu dla celu wskazanego w ust. 3.

3. Właściciel portalu umożliwia Lektorowi, Szkole i Kursantowi nawiązanie kontaktu z Kursantem i złożenie mu oferty w celu zawarcia umowy o naukę języka obcego. Właściciel portalu w żaden sposób nie jest stroną umowy o naukę języka, zawieranej pomiędzy Lektorem, Szkołą a Kursantem.

4. Usługi świadczone przez Właściciela portalu na rzecz Użytkowników mają charakter usług  świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Właściciela portalu jest dokonanie rejestracji w Portalu w sposób opisany w § 3.

 

§3

Użytkownicy i rejestracja w Portalu

1. W celu rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru w jakim charakterze funkcjonuje w Portalu. Dopuszczalne jest jednoczesne funkcjonowanie Użytkownika jako Kursanta i Lektora.

2. Rejestracja w charakterze Lektora obejmuje w szczególności:

1)     imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub miejsca świadczenia usług

2)     nazwy firmy i numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

3)     umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z nauki języka,

4)     ceny oferowanych kursów językowych,

5) określenie obszaru, w którym świadczone są przez Lektora usługi,

6)     utworzenie hasła do Profilu użytkownika.

3. Rejestracja w charakterze Szkoły językowej obejmuje w szczególności:

1)     nazwę oraz formy prawnej prowadzonej działalności, adresu siedziby oraz adresu poczty

2)     oferowane kursy języków obcych i ich cen;

3) określenie obszaru w którym świadczone są przez Szkołę językową usługi,

4) utworzenie hasła do Profilu użytkownika.

4. Rejestracja w charakterze Kursanta obejmuje w szczególności:

1)     podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu,

2)     ewentualnie podanie nazwy firmy;

3)     utworzenie hasła do Profilu użytkownika;

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z opisem sposobu potwierdzenia rejestracji.

6. Po zakończonym procesie rejestracji Właściciel Portalu może zażądać dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podawanych przez Użytkownika. W szczególności Właścicielowi Portalu przysługuje prawo żądania skanów dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia prowadzenia przez Lektora lub Szkołę językową działalności gospodarczej odpowiednich dokumentów;

7. Użytkownik może tworzyć i korzystać wyłącznie z jednego Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika, jak również nie może udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie ze swojego Konta. Zabronione jest korzystanie przez Lektora z Portalu, jeżeli świadczy on również usługi w ramach Szkoły językowej, chyba że świadczenia nie pozostają ze sobą w związku.

8. Konto Użytkownika nie podlega zbyciu.

9. Na Koncie gromadzone są dane związane z korzystaniem z Portalu przez Użytkownik.

10. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza aktualizacyjnego.

 

§4

Warunki korzystania z Portalu

1. Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie Portalu.

2. Portal umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie czy za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia możliwe będzie prawidłowe korzystanie z Portalu. Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za brak działania bądź nieprawidłowe działanie Portalu na komputerze, tablecie lub urządzeniu o innych parametrach lub konfiguracji niż zalecana.

3. W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z

Portalu, związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. O planowanych przerwach lub utrudnieniach Właściciel portalu postara się poinformować Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Korzystanie z Portalu wymaga zalogowania w Portalu przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail i hasła

5. W dowolnym momencie Użytkownik może dokonać zmiany hasła, za pomocą którego loguje się w Portalu.

6. W  sytuacji  gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do Portalu istnieje możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu Użytkownik powinien podczas procedury logowania kliknąć w pole „Zapomniałem hasła”. Po kliknięciu w pole „Zapomniałem hasła” na adres mailowy Użytkownika wysłana zostanie wiadomość zawierająca tymczasowe hasło umożliwiające zalogowanie w Portalu.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników, podejmowane w ramach Portalu, powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi

8. Zabronione jest w szczególności:

1)     wprowadzenie w błąd Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,

2)     wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników,

3)     wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego,

4)     wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek

 

§5

Usługi świadczone w Portalu

1. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Lektora obejmują:

1)     zamieszczenie w Portalu informacji o Lektorze, posiadanych kwalifikacjach, danych kontaktowych, miejscu świadczenia usług,

2)     zamieszczenie w Portalu listy oferowanych przez Lektora języków obcych wraz z charakterem prowadzonych kursów (konwersacje, zajęcia grupowe, indywidualne),

3)     zapewnienie możliwości otrzymania przez Lektora informacji o dodanych przez Kursantach ogłoszeniach w zakresie zgodnym z podanym przez Lektora obszarem

4)   umożliwienie Lektorowi uzyskanie danych kontaktowych Kursanta, nawiązanie z nim kontaktu, złożenie mu oferty

4)     umożliwienie dodawania opinii o Lektorze.

2. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Szkoły językowej obejmują:

1)     zamieszczenie w Portalu informacji o Szkole językowej, posiadanych kwalifikacjach, danych kontaktowych, miejscu świadczenia usług,

2)     zamieszczenie w Portalu listy oferowanych przez Szkoły językowe języków obcych wraz z charakterem prowadzonych kursów (konwersacje, zajęcia grupowe, indywidualne),

3)     zapewnienie możliwości otrzymania przez Szkoły językowe informacji o dodanych przez Kursantach ogłoszeniach w zakresie zgodnym z podanym przez Szkoły językowej obszarem świadczonych usług,

4)   umożliwienie Szkole językowej uzyskanie danych kontaktowych Kursanta, nawiązanie z nim kontaktu, złożenie mu oferty,

5)     umożliwienie dodawania opinii o Szkole językowej.

3. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Kursanta obejmują:

1)     zapewnienie możliwości zapoznania się z zamieszczonymi w Portalu informacjami, dotyczącymi Lektora lub Szkoły językowej oraz ofertami zajęć z nauki języka,

2)     zapewnienie możliwości dodania ogłoszenia o chęci podjęcia nauki języka obcego wraz z podanymi godzinami nauki, miejscu nauki, oczekiwanej cenie, celach kursu, innych

3)    zapewnienie możliwości otrzymania ofert od Lektorów i Szkół Językowych oraz komunikacji z Lektorami i Szkołami Językowymi.

4. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami prowadzona będzie przy pomocy podanych przez nich adresów e-mail. Korespondencja w sprawie będzie inicjowana za pomocą okna dialogowego dostępnego w Portalu, a kontynuowana za pomocą poczty elektronicznej.

 

§6

Opłaty

1. Usługi świadczone przez Właściciela Portalu za pośrednictwem Portalu na rzecz Lektora i Szkoły językowej są odpłatne.

2. Odpłatne są usługi w postaci otrzymania na żądanie Lektora lub Szkoły językowej danych kontaktowych Kursanta w celu złożenia mu oferty lub podjęcia negocjacji

3. Opłata pobierana jest w formie żetonów, zakupionych przez Lektora lub Szkołę językową.

4. Ilość pobieranych żetonów uzależniona jest od charakteru ogłoszenia i każdorazowo widoczna jest na żądanie lektora w zakładce ogłoszenia.

5. Po rejestracji w Portalu Lektorowi i Szkole językowej przysługuje pula darmowych żetonów, każdorazowo określona przez Właściciela portalu.

6. Usługi świadczone przez Właściciela portalu za pośrednictwem Portalu na rzecz Kursanta są bezpłatne.

7. Wszystkie transakcje finansowe realizowane są za pośrednictwem serwisu: Przelewy24 lub przelewem.

 

§7

Zawieszenie konta

1. W przypadku gdy zachowania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy szkodzą innym Użytkownikom Portalu, Właścicielowi Portalu przysługuje prawo zawieszenia Użytkownika w jego prawach przysługujących mu w ramach Portalu na czas oznaczony lub nieoznaczony

2. Przywrócenie funkcjonalności Konta następuje na wniosek Użytkownika. Właściciel Portalu może uzależnić przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta od zaprzestania działań naruszających postanowienia Regulaminu lub od usunięcia skutków dotychczasowych

3. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika bez zachowania prawa do zwrotu zakupionych i niewykorzystanych żetonów.

 

§8

Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem oraz za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników zakładających Konta. W szczególności Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczonych przez Kursantów oraz poziomu usług świadczonych przez Szkoły językowe i Lektorów lub ich zgodności z

3. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną możliwość zawarcia lub wykonania przez Lektora, Szkołę lub Kursanta umowy o naukę języka. Ponadto Właściciel Portalu nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Lektora, Szkołę lub Kursanta umowy o naukę języka. 

 

§9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest EMBI Doradztwo Prawne Marcin Baranowski, ul. Ciechocińska 10, 02-924 Warszawa.

2. Zbiór danych osobowych Lektorów został zgłoszony pod numerem 70315 w rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych

3. Zbiór danych osobowych Kursantów został zgłoszony pod numerem 60315 w rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji w Portalu oraz w celu realizacji przez Właściciela Portalu usług świadczonych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu. Za odrębną zgodą Użytkowników Właścicielowi Portalu przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie określonym w formularzu

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś Użytkownikom służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Właściciel portalu przetwarza dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w tym zapewnia Użytkownikom możliwość realizacji służących Użytkownikom uprawnień.

 

§10

Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, dotyczącej usług świadczonych przez Właściciela Portalu za pośrednictwem Portalu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Portalu w zakładce: http://znajdzlektora.pl/s/kontakt/ bądź na następujący adres poczty elektronicznej: info@znajdzlektora.pl

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać adres e-mail zarejestrowany w Portalu oraz dokładnie opisać napotkany problem.

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Właściciela Portalu. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

5. Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§11

Likwidacja konta Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do likwidacji konta Użytkownika. O fakcie tym Użytkownik powinien zawiadomić Właściciela portalu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce http://znajdzlektora.pl/s/kontakt/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@znajdzlektora.pl

2. Właściciel Portalu zobowiązuje się niezwłocznie dokonać likwidacji konta Użytkownika na

3. Zakupione a niewykorzystane przez Lektora lub Szkołę Językową żetony nie podlegają zwrotowi w wypadku likwidacji konta Użytkownika.

4. Likwidacja konta Użytkownika przez Lektora lub Szkołę językową nie zwalnia Lektora lub Szkoły językowej z obowiązku dokonania rozliczeń względem Właściciela Portalu z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Portalu;

5. Likwidacja konta Użytkownika powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

 

§12

Prawo właściwe oraz rozpatrywanie sporów

1. Do usług świadczonych przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez Właściciela Portalu a Użytkownikami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela portalu.

 

 Polityka ochrony danych osobowych

1. EMBI Marcin Baranowski jako właściciel serwisu umieszczonego pod adresem www.znajdzlektora.pl i występujący jako Administrator Danych, dokłada wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonym danym osobowym. Dane te są szczególnie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, wszelkie zaś przetwarzanie jest zgodne z ustawą o danych osobowych. Baza danych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i jest wpisana do ogólnokrajowego rejestru danych osobowych pod numerem:

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne wyrażenie zgody przez Użytkowników serwisu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do realizacji oraz rozliczeń usług świadczonych przez Administratora Danych. Serwis www.znajdzlektora.pl skierowany jest do osób prawnych, do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób fizycznych – pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia albo nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem serwisu, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

3. W celu rejestracji osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, powinny wypełnić formularz rejestracyjny ze wszystkimi polami obowiązkowymi, zawierającymi m. in. dane teleadresowe, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego. Osoby prawne, dodatkowo powinny uzupełnić numer KRS.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. W celu rejestracji, osoby fizyczne podają swój adres e-mail, w celach weryfikacji oraz dane osobowe

5. Administrator zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewnia prawo wglądu do swoich danych, żądania aktualizacji, zmian oraz prawo usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. W tym ostatnim przypadku jest to jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z serwisu. Administrator może określić dłuższy termin usunięcia danych z bazy, jeśli Użytkownik zalega z należnościami wobec Serwisu bądź naruszył Regulamin lub złamał obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Podane dane są zbierane w celu realizacji usługi, świadczonej przez Administratora, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową bądź telefoniczną oraz do kontaktowania się w innych czynnościach, związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

7. Administrator ma prawo udostępnić dane podmiotom współpracującym z Serwisem w zakresie realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika. Udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Usługobiorcy i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu.

8. Dane zawarte w bazie danych Serwisu mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom oraz sądom.

 

Nota prawna

Właściciel portalu prowadzi tę stronę dla celów edukacyjnych – nauki języków obcych, poprzez umożliwienie dodawania ogłoszeń przez osoby fizyczne pragnące podjąć naukę wybranego przez siebie języka obcego oraz informowanie szkół językowych i lektorów o dodanych ogłoszeniach odpowiadających obszarom na którym świadczone są usługi, a składanie przez nich ofert i nawiązywanie kontaktów z poszukującymi.

Zabronione bez zgody Właściciela Serwisu jest rozprowadzanie, przesyłanie czy też modyfikowanie oraz zamieszczanie na innych stronach, lub wykorzystywanie w inny sposób niezgodny z Regulaminem danych, treści, obrazów, plików audio, plików wideo do celów innych niż realizacja przeznaczenia Portalu.

Dostęp do strony oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znak graficzny „Znajdź lektora” oraz strona graficzna Portalu podlegają ochronie prawem autorskim.  Wszelka zawartość Serwisu, w szczególności informacje, materiały dostępne w Serwisie (o ile nie zastrzeżono inaczej) są chronione prawem, w szczególności prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i bez zgody Właściciela zabronione jest ich wykorzystywanie przez osoby trzecie. Właściciel Portalu ponosi również ograniczoną odpowiedzialność za treść, politykę prywatności oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron do których odesłania zawiera Portal.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody, będące następstwem dostępu lub/oraz korzystania z portalu znajdzlektora.pl. Nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, programy komputerowe, wirusy jakie mogą zostać pobrane na sprzęt elektroniczny Użytkownika w związku z dostępem do Portalu, korzystaniem z niego lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio. Właściciel Portalu zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że Portal wolny jest od tego typu oprogramowania. Zabronione jest dostarczanie do serwerów Portalu materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio, zawierających treści lub materiały naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, jak również naruszające prawa osób trzecich. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wgranie na jego serwery ww. treści lub materiałów.

 

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe udostępnione Właścicielowi Portalu przez Użytkownika będą wykorzystywane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Niniejsza nota prawna może być w dowolnym czasie przedmiotem zmiany w drodze aktualizacji informacji zamieszczonych na stronie. Zaleca się okresowe zapoznawanie się z jej treścią.